top of page
ค้นหา

ปัญหาขยะและที่มาของ O-Waste

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ สำนักสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นว่าปริมาณขยะในประเทศไทยปี 2561 มีปริมาณมากถึง 27.80 ล้านตันต่อปี ในจำนวน 27.80 ล้านตัน...

Blog: Blog2
bottom of page